Pembayaran

  • Anda hendaklah membayar invois kami bagi harga barangan dalam tempoh 30 hari dari tarikh invois kami, melainkan jika pihak kami telah bersetuju selainnya secara bertulis.
  • Semua bayaran hendaklah dibuat dalam matawang Ringgit Malaysia (MYR). Anda bertanggungjawab untuk membayar mana-mana bank atau caj penghantaran di samping harga barangan yang dipesan.

Penghantaran

  • Kami akan menghantar barangan ke alamat di Malaysia semasa waktu perniagaan biasa dalam tempoh 14 hari (atau enam minggu) dari tarikh penerimaan pesanan.
  • Jika alamat penghantaran adalah di luar Malaysia kami akan menghantar barangan dalam tempoh 14 hari (atau enam minggu) menerima pesanan anda.
  • Jika kami tidak boleh menghantar, sama ada kerana seorang sebab keadaan semasa/polisi, Kami akan menasihati anda dan memberikan anda pilihan untuk membatalkan pesanan atau untuk menerima disemak semula tarikh penghantaran.

Hak empunya barangan

  • Pemilikan barangan bukan di pihak anda sehinggalah kami telah menerima bayaran penuh untuk barangan yang dipesan.

Cukai dan caj lain

Mana-mana cukai penggunaan, cukai jualan, cukai eksais, duti, adat, yuran pemeriksaan atau ujian, atau apa-apa cukai lain, yuran atau caj sifat apa-apa jua yang dikenakan oleh mana-mana pihak berkuasa kerajaan, atau diukur oleh transaksi antara Penjual dan Pembeli hendaklah dibayar oleh Pembeli di samping harga yang disebut atau diinvois. Pada penjual sekiranya dikehendaki membayar apa-apa cukai, yuran atau caj, Pembeli hendaklah membayar balik Penjual itu; atau, sebagai ganti pembayaran tersebut, Pembeli hendaklah memberikan Penjual pada masa perintah itu diserahkan suatu perakuan pengecualian atau dokumen lain yang boleh diterima oleh pihak berkuasa mengenakan cukai, yuran atau caj.