Pembayaran

  • Anda hendaklah membayar invois kami bagi harga barangan termasuk kos pos dalam tempoh 24 jam dari tarikh invois kami, melainkan jika pihak kami telah bersetuju selainnya secara bertulis.
  • Semua bayaran hendaklah dibuat dalam matawang Ringgit Malaysia (MYR). Anda bertanggungjawab untuk membayar mana-mana bank atau caj penghantaran di samping harga barangan yang dipesan.

Penghantaran

  • Kami akan menghantar barangan ke alamat di Malaysia dalam tempoh 3 hari bekerja (atau satu minggu) dari tarikh penerimaan pesanan.
  • Jika alamat penghantaran adalah di luar Malaysia kami akan menghantar barangan dalam tempoh 5 hari bekerja di Malaysia (atau satu minggu) selepas menerima pesanan anda.
  • Jika kami tidak boleh menghantar, sama ada kerana seorang sebab keadaan semasa/polisi, Kami akan menasihati anda dan memberikan anda pilihan untuk membatalkan pesanan atau untuk menerima disemak semula tarikh penghantaran.

Hak empunya barangan

  • Pemilikan barangan bukan di pihak anda sehinggalah kami telah menerima bayaran penuh untuk barangan yang dipesan.

Cukai dan caj lain

Mana-mana cukai penggunaan, cukai jualan, cukai eksais, duti, adat, yuran pemeriksaan atau ujian, atau apa-apa cukai lain, yuran atau caj sifat apa-apa jua yang dikenakan oleh mana-mana pihak berkuasa kerajaan, atau diukur oleh transaksi antara Penjual dan Pembeli hendaklah dibayar oleh Pembeli di samping harga yang disebut atau diinvois. Pada penjual sekiranya dikehendaki membayar apa-apa cukai, yuran atau caj, Pembeli hendaklah membayar balik Penjual itu; atau, sebagai ganti pembayaran tersebut, Pembeli hendaklah memberikan Penjual pada masa perintah itu diserahkan suatu perakuan pengecualian atau dokumen lain yang boleh diterima oleh pihak berkuasa mengenakan cukai, yuran atau caj.

Back to Top